PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza jedinica lokalne samouprave je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Valpovo, M. Gupca 32, 31 550 Valpovo ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Prijava se može podnijeti i komunalnom redarstvu osobno dolaskom u gradsku upravu ili na telefon 031 656-311.  OBRAZAC ZA PRIJAVU

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA  na temelju članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 04/13) i članka 32. Statuta Grada Valpova  ( Službeni glasnik Grada Valpova broj 8/01, 2/06, 4/09, 2/13 i 7/13, donio je

 

 O  D L  U  K  U

 o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom

otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Grada Valpova.

 Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Grada Valpova www.valpovo.hr u za to posebno označenoj rubrici  ''Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu''  gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca  i dostavom na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili poštom na adresu  Grad Valpovo, M. Gupca 32, 31550 Valpovo o tome izvještava komunalni redar  koji po prijavi postupa sukladno zakonu. Prijava se može podnijeti i osobno komunalnom redaru ili na telefon  031/656-311.

 Članak 3.

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavlja se putem komunalnog redarstva koje će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi bazu podataka, sastavljati izvješća i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u posljednje dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Valpova.

 

 Klasa: 351-01/15-01/2

Urbroj: 2185/01-3-15-1

Valpovo, 15.09.2015.

Gradonačelnik:

Leon Žulj, dipl.oec.

 OBRAZAC ZA PRIJAVU