UPRAVNA TIJELA GRADA
U okviru Grada djeluju sljedeća upravna tijela:

URED GRADONAČELNIKA
Tajnik grada: Zvonko Barišić, dipl. iur. TELEFON: 656-214; 098/909-5703 FAX: 651 - 408 E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Djelatnost ureda gradonačelnika: Ured gradonačelnika je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika. 

U okviru svog djelokruga Ured gradonačelnika obavlja osobito sljedeće poslove:
- poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanje i organiziranjem sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela, 
- poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća i njihovim klubovima,
- poslove objavljivanja donesenih akata gradskih tijela, te drugih publikacija, 
- poslove u svezi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te međunarodne suradnje i protokola, 
- poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Grada, 
- poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, te druge stručne poslove proizišli iz djelokruga rada gradskih tijela, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu. 

Uredom gradonačelnika rukovodi tajnik Grada, koji u rukovođenju ima položaj pročelnika upravnog tijela. 

Službenici i namještenici u uredu gradonačelnika:

Administrativna tajnica gradonačelnika, TELEFON: 656-200
Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu,
TELEFON: 656-210; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tonka Bartulović-Franković, referent-zapisničar,
TELEFON: 656-211
Vlado Cvenić, vozač, 
Goran Vuković, tehničar za održavanje tiskarskih uređaja, grijanja i ostale tehničke opreme, 
TELEFON: 656-212
Zdenka Martinčević, čistaćica, 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pročelnik: Đuro Glavaš, dipl. iur. TELEFON: 656 – 206; 098/909-5743 FAX: 651 – 408 E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Djelatnost odjela: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvitka Grada, djelatnost prostornog uređenja, gospodarske djelatnosti, odnosno djelatnosti u području poljoprivrede i šumarstva, djelatnosti školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstvene i socijalne skrbi iz nadležnosti Grada. 

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove: 

- poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada,
- poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga prostornih planova, programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i drugih planskih i programskih dokumenata u području prostornog uređenja,
- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,
- druge poslove od značenja za unapređenje stanja u prostoru i djelatnosti prostornog uređenja,
- poslove pripreme stručnih podloga, odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata razvitka Grada, 
- poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad,
- pružanje stručne pomoći potencijalnim ulagačima,
- poslove pripreme programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva,
- druge poslove od značenja za razvitak Grada prema programima koje utvrde nadležna tijela Grada,
- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstva i socijalne skrbi. 

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti:
Goran Šolka, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i personalne odnose, 
TELEFON: 656-204;
Marko Vuksanić, viši stručni suradnik za poljoprivredno zemljište i gospodarstvo,
TELEFON: 656-213; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Dragica Sopek, samostalni upravni referent za urbanističke poslove i zaštitu okoliša,
TELEFON: 656-203; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> 


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI
PROČELNIK: Zora Pavić, dipl. iur. TELEFON: 656 – 208; 098/980-1253 FAX: 651 – 408 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Djelatnost odjela: 
Upravni odjel za komunalne i stambene  djelatnosti je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz komunalne i stambene djelatnosti iz nadležnosti Grada.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture na području Grada,
- poslove prikupljanja i usmjeravanja sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
- poslove vezane uz održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
- poslove vezane uz održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,
- poslove vezane uz investicijsko održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada
- poslove vezane uz prikupljanje potrebite dokumentacije za obavljanje investicijskih   zahvata od građevinske do uporabne dozvole,
- poslove vezane uz komunalno redarstvo,
- druge stručne poslove proizišle iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalne i   stambene djelatnosti, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.

 

Službenici i namještenici u upravnom odjelu za komunalne i stambene djelatnosti:

Mirko Martinčević, samostalni upravni referent za komunalno održavanje i nadzor, TELEFON: 656-215; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Spomenka Petersdorfer, samostalni upravni referent za komunalne i stambene poslove,
TELEFON: 656-215; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Goran Brkić, komunalni redar, TELEFON: 653-111
Dario Vuksanić, komunalni redar,
TELEFON: 653-111

 

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnik: v.d. Dalibor Bošnjaković, dipl. oec. TELEFON: 656 – 202; MOB: 099/251-3551; FAX: 651 – 408 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Djelatnost službe: Služba za financije i proračun je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz proračun Grada i njegovo financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba za financije i proračun obavlja osobito sljedeće poslove: 

- poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima vezanim uz javne financije,
- poslove priprema nacrta Proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata izvršavanja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda, te izrade periodičnih izvješća i godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju proračuna Grada,
- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Grada,
- poslove naplate sredstava od prodaje stanova prema propisima o prodaji društvenih stanova,
- poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u suvlasništvu  i vlasništvu Grada, te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
- poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

 

Službenici i namještenici u službi za financije i proračun: 

 

Branka Katalenić, referent-glavni knjigovođa,
Bojana Rečica, računovodstveni referent za razrez i naplatu gradskih poreza i evidenciju komunalno-stambenih sredstava,
TELEFON: 656-205; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spomenka Stanić, referent za evidenciju imovine i obračun plaća,
TELEFON: 656-216; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Silvija Budimir, referent-blagajnik,
TELEFON: 656-217; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.