Gradonačelnik: LEON ŽULJ

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Gradonačelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo to ne učini dužan je u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju 
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima, odnosno naredbodavac je za izvršenje gradskog proračuna,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća.

Podaci o gradonačelniku:

- Leon Žulj, dipl. oec,
- Broj telefona: 031/656-201; fax. 031/651-408,

- E-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.