Peta dopuna plana nabave za 2017. godinu

Četvrta dopuna plana nabave za 2017. godinu

Treća dopuna plana nabave za 2017. godinu

Druga dopuna plana nabave za 2017. godinu 

Prva dopuna plana nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj  120/16, članka 32 Statuta Grada Valpova ( "Službeni glasnika" Grada Valpova broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) gradonačelnik Grada Valpova donosi

PLAN  NABAVE ZA 2017. GODINU

 

... 

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (analiza tržišta)

Sukladno članku 194.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi  Grad Valpovo objavljuje  da u roku za dostavu primjedbi i prijedloga na Dokumentaciju i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A. B. Šimića i  J. J. Strosssmayera u Valpovu (u razdoblju od 06.02.2017 do 12.02.2017 godine ), nije zaprimljena niti jedna primjedba, pa  će objaviti   poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. 

U Valpovu 13.02.2017.

...

JAVNA NABAVA

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (istraživanje tržišta)                                       

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija za nadmetanje  i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A.B. Šimića i J.J. Strossmayera u Valpovu stavlja se na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Zainteresirani gospodarski  subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju i  Troškovnik u roku od 5 dana  na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINKOVI:

Ispitivanje tržišta-kružni tok.docx 

Troškovnik-kružni tok u Valpovu.xlsx 

 

 


 

PLAN  JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU 

II. Dopune Plana nabave za 2016. 

III. Dopune Plana nabave za 2016. 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. 

IV. IZMJENE PLANA NABAVE 2016. 

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. 

VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2016. 

VII_IZMJENE_PLANA_NABAVE_2016 

REGISTAR_UGOVORA_2016_JAVNA_NABAVA 

REGISTAR_UGOVORA_2016_BAGATELNA_NABAVA  


 

Plan_nabave_2015_izmjene  

PLAN  NABAVE ZA 2015. GODINU 

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.godini 

Registar ugovora  2015. – bagatelna nabava 

Registar ugovora  2015. - pisani ugovori 

Grad valpovo - popis preostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini 

DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA VALPOVA U 2015. GODINI 


 

PLAN JAVNE NABAVE 2014.G.-IZMJENE I DOPUNE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI   U  2014.GODINI

 

Spriječavanje sukoba interesa

 
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Valpovo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:
 
1. INSERVIO d.o.o. Osijek,
2. Auto škola ''ZELENI VAL'' d.o..o Valpovo,
3. AJAX d.o.o. Valpovo,
4. Trgovačka radnja ''KJIŽARA I PAPIRNICA VALPOVO '' Valpovo.

5.  Odvjetnički ured Martina Furlan  Osijek
 
 
 U Valpovu, 13.01.2014.godine

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.GODINU

...

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2013.GODINI

Okvirni sporazum i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Plan nabave za 2013. godinu 

...

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini 

 

UGOVORI